SUBVENCIONS PER INSTAL·LACIONS D’ENERGIA RENOVABLE A CATALUNYA.

El Departament de Territori i Sostenibilitat, per mitjà d’una Resolució de l’Agència Catalana de la Vivenda, ha obert un línia de subvencions, que entre altres, fomenta la instal•lació d’equips d’energia renovable que millorin l’Eficiència Energètica dels edificis, a més d’altres obres de rehabilitació per millorar la conservació, qualitat i sostenibilitat, i/o l’accessibilitat en edificis de tipologia residencial plurifamiliar, i en edificis d’una sola vivenda amb unes certes condicions.

Tenen dret a rebre aquestes subvencions els edificis d’ús residencial col•lectiu o plurifamiliar acabats abans de1981 (més de 33 anys d’antiguitat), en els quals el 70% de la superfície construïda són vivendes, un 70% d’aquestes vivendes han de ser domicilis habituals dels seus ocupants (propietaris o llogaters), amb un mínim de 8 vivendes amb ús residencial. També poden ser vivendes unifamiliars si estan habitades per persones discapacitades, majors de 65 anys o quan les obres siguin ajustos raonables en matèria d’accessibilitat o millora de la qualitat i sostenibilitat i es facin conjuntament amb obres de conservació.
Per demanar aquests ajuts, s’ha de disposar prèviament de l’Informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici (IIEE), certificat d’eficiència energètica (CEEE) i de l’informe de les condicions bàsiques d’accessibilitat.
Les obres per les quals es sol•licita l’ajut han d’iniciar-se en el termini de 6 mesos a partir de la notificació de la resolució de qualificació provisional de la subvenció, i s’han d’acabar en 16 mesos (en casos excepcionals es poden prorrogar a 18).

Les actuacions subvencionables, en l’apartat d’instal•lacions (on entren els instal•ladors, i Ebrequalitat us pot ajudar), comprenen actuacions en instal•lacions comuns d’electricitat, fontaneria, sanejament i telecomunicacions, per adaptar-les a la normativa vigent. També actuacions que comportin una reducció d’almenys un 30% de la demanda energètica (calefacció i refrigeració) respecte a la certificació energètica, instal•lació d’equips que permetin l’ús d’energies renovables (la resolució indica energia solar, biomassa o geotèrmia) que redueixin el consum d’energia convencional tèrmica o elèctrica de l’edifici.

També es poden incloure els panells solars tèrmics per contribuir a la producció d’aigua calenta sanitària o aigua calenta per les instal•lacions de climatització.
També poden incloure’s actuacions com la substitució de làmpares i luminàries per il•luminació LED, i la instal•lació de sistemes de control i regulació de nivells d’il•luminació i aprofitament de la llum natural.
Un altre apartat que també rebrà suport és la instal•lació de xarxes de sanejament separatives i sistemes d’aprofitament d’aigües grises i pluvials.
Així mateix, entren les actuacions que permetin optimitzar els sistemes de reg d’espais privatius comunitaris (jardins).

La quantitat màxima de la subvenció per edifici no pot superar l’import resultant de multiplicar 11.000€ per la quantitat de vivendes i per cada 100m2 de superfície útil de locals que participin a les despeses, i mai serà superior al 35% del cost de l’actuació. També s’ha de tenir en compte que es limiten les quantitats de millora a les instal•lacions en 2000€ (5000€ quan la reducció de la demanda energètica de climatització es redueix en un 50%).

En poques paraules i a l’àmbit de les instal•lacions de calefacció, refrigeració i ACS, les subvencions es poden demanar en accions de rehabilitació d’edificis de més de 30 anys de tipus plurifamiliar (o unifamiliar amb persones discapacitades o majors de 65 anys), per millorar la demanda energètica reduint-la més d’un 30%, i ens afavoriran amb un 35% del total de l’actuació (incloent-hi pagaments a tècnics redactors del projecte), sense incloure impostos, fins un màxim de 2000€ per vivenda (5000€ si la reducció de la demanda és de més del 50%).

Que us pot oferir Ebrequalitat? Solucions per a reduir la demanda energètica tant en ACS com en calefacció i refrigeració, i solucions en el canvi d’il•luminació a LED.

En instal•lacions d’ACS, tenim solucions en energia solar tèrmica que permeten reduir les demandes d’ACS entre un 30% i un 50%, amb la instal•lació d’un o dos col•lectors per vivenda (o bé amb una instal•lació més gran de tipus comunitari) i l’acumulació necessària en cada cas.

En quant a les instal•lacions de calefacció i refrigeració, podem oferir des de el canvi del sistema de calefacció i refrigeració a sistemes amb menys demanda energètica (sol radiant, sistemes més eficients) al canvi de l’actual sistema de generació de calor per calderes de biomassa o per equips d’intercanvi geotèrmic, ambdós esmentats a la Resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat com a actuacions susceptibles de rebre les subvencions.

El nostre assortit en il•luminació LED pot proporcionar una alternativa a quasi qualsevol sistema d’il•luminació actual, reduint el consum energètic per a la il•luminació al voltant del 50% en sistemes d’il•luminació amb bombetes hal·lògenes, i al voltant d’un 25% en sistemes d’il·luminació amb bombetes i tubs fluorescents (l’abans anomenat baix consum).

En qualsevol cas, apropeu-se a les nostres instal•lacions, on el nostre personal tècnic us pot assessorar sobre les opcions per millorar la vostra instal•lació i poder aconseguir participar d’aquestes subvencions.