NOUS AJUTS A L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Programa PAREER CRECE

L’Institut per la Diversificació i Estalvi de la Energia (IDEA) ha obert una nova línea d’ajuts amb l’objectiu d’incentivar i promoure actuacions que afavoreixin l’aprofitament de les energies renovables, la millora de l’eficiència energètica, pugui afavorir l’estalvi energètic y, al cap i a la fi, ajudin a reduir les emissions de diòxid de carboni (CO2) a la atmosfera.

Amb una dotació de 200 milions d’Euros, el programa PAREER CRECE està destinat a millores energètiques als edificis.  Es pot aplicar a les millores en les envoltants tèrmiques, millores en les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació, i a la substitució d’instal·lacions de producció amb energies convencionals per biomassa o energia geotèrmica.

El dia 5 de maig va entrar en vigor (segons publicació al BOE de la Resolución de 28 de abril de 2015, del Instituto para la Diversificación i el Ahorro de la Energía, por la que se publica la Resolución de 24 de marzo de 2015, del Consejo de Administración, por la que se modifican las bases reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para la rehabilitación energética de edificios existentes del sector residencia(uso vivienda y hotelero)) els ajuts de l’Institut per la Diversificació i Estalvi de la Energia per a la millora de la eficiència energètica.

Els ajuts, que s’engloben al programa PAREER CRECE, tenen una dotació de 200 milions d’Euros, amb l’objectiu d’augmentar la promoció d’actuacions de reforma que puguin fer augmentar l’estalvi energètic i la millora de l’eficiència energètica aprofitant les energies renovables i reduint, en conseqüència, les emissions de diòxid de carboni (CO2) dels edificis existents, sigui quin sigui el seu ús o l’entitat jurídica dels seus titulars, ajudant a aconseguir els objectius de la Directiva 2012/27/EU i del Plan de Acción 2014-2020. Al mateix temps, es crearan oportunitats de negoci, principalment en el sector de la construcció (el més afectat per la actual situació econòmica).

Para acollir-se als ajuts, es imprescindible que les actuacions comportin una millora de la qualificació energètica de l’edifici en on es faran les actuacions de, al menys, 1 lletra a l’escala de les emissions de diòxid de carboni (kgCO2/m2 any) amb respecte a la qualificació que tenia inicialment l’edifici. La millora pot produir-se amb una sola actuació, o bé amb el conjunt d’una combinació d’actuacions.

Les esmentades actuacions es podran englobar en un dels següents quatre tipus:

–         Tipus 1: Millora de la eficiència energètica de la envoltant tèrmica.

–         Tipus 2: Millora de la eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació.

–         Tipus 3: Substitució de la energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques.

–         Tipus 4: Substitució de la energia convencional per energia geotèrmica en les instal·lacions tèrmiques.

 

Es podran beneficiar d’aquest programa d’ajuts:

–         Propietaris d’edificis existents destinats a qualsevol us, bé siguin persones físiques, bé siguin persones jurídiques de tipus privat o públic.

–         Comunitats de propietaris, o bé agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials d’us vivenda, constituïdes com a propietat horitzontal.

–         Propietaris que, de forma agrupada, siguin propietaris d’edificis i no haguessin atorgat el títol constitutiu de propietats horitzontal.

–         Empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis.

–         Empreses de serveis energètics.

TIPUS D’AJUTS:

Totes les tipologies d’actuacions i beneficiaris tindran dret a una ajuda dinerària sense contraprestació, complementada amb un préstec reemborsable.

1.- Ajuda dinerària sense contraprestació:

L’import de l’ajuda directa es compondrà d’una Ajuda Base i una Ajuda Addicional. La ajuda base dependrà de la tipologia de l’actuació. Serà del 30% per actuacions del Tipus 1 i del Tipus 4, 20% para actuacions del Tipus 2 i del 25% para actuacions del Tipus 3.

L’ajuda addicional dependrà dels criteris següents:

a) Criteri social: actuacions que es realitzin en edificis qualificats com a Vivendes de Promoció Pública i Vivendes de Protecció Oficial en Règim Especial per l’Òrgan Competent de la Comunitat Autònoma corresponent, o bé en actuacions realitzades en edificis de vivendes situats en Àrees de Regeneració i Renovació Urbanes d’acord amb el Pla Estatal del Foment de Llogues de Vivendes, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbana 2013-2016.

b) Eficiència energètica: actuacions que eleven la qualificació energètica del edifici per obtenir una classe energètica “A” o “B” en la escala de diòxid de carboni (CO2), o que incrementin en dos lletres la qualificació energètica de partida de l’edifici.

c) Actuació integrada: actuacions que realitzin de forma simultània la combinació de dos o més tipologies d’actuació.

2.- Els préstecs reemborsables s’obtindran amb les següents condicions:

–         Tipus d’interès: Euribor + 0,0%

–         Termini màxim d’amortització dels préstecs: 12 anys (inclòs un període de carència opcional d’1 any).

–         Garanties: un aval bancari, un contracte d’assegurança de caució o dipòsit en efectiu del 20% de la quantia del préstec, a favor de l’IDAE, a la Caixa General de Dipòsits del Ministeri de Economia i Competitivitat.

Els ajuts atorgats es poden cofinançar amb fons FEDER del període 2014-2020, dins del Programa Operatiu de Creixement Sostenible.

Les sol·licituds ja podran presentar-se a partir del dia següent (5 de maig de 2015) a la publicació de la resolució al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i el 31 de desembre de 2016. Tot i això, si existeix pressupost romanent a l’esmentada data, i l’evolució de les sol·licituds així ho recomanés, es podria ampliar el termini anterior, com a màxim, fins el 31 de desembre de 2020.

Podeu trobar més informació sobre aquest ajut en aquest enllaç.